Vocational training

 S.No  Name of the Trust  Vocational Training
      1  Hyderabad -TRRAIN                 262
      2  Mumbai – HS  Kundan Foundation (DOSTI)                 123
      3  Ahmedabad -Sant Hirdaram/  Om Namah Sewa Trust                     3
      4  Ajmer -Sudhar Sabha                   14
      5  Bhopal -Bhartiya Sindhu Sabha                   17
      6  Jaipur – Sindhu welfare Society                     107
      7  Vadodara – Sindhu Sewak Sangh                     1
      8  Bhilwara-Jai Ambey                     7
 No.of Beneficiaries                 534